تماس با ما

گروه آموزشی مأوا

گروه آموزشی مأوا، تولید کننده ابزارهای کمک آموزشی ریاضی با هدفِ:
1) تسهیل و تعمیق یادگیری دانش ‏آموزان با استفاده از ابزار کاربردی درس ریاضی
2) افزایش علاقه و اشتیاق دانش ‏آموزان برای تمرین بیشتر درس ریاضی
3) کمک به دبیران و اولیای دانش آموزان در تکمیل فرآیند یاددهی درس ریاضی