الگویابی یکی از مهارت هایی است که در دوره دبستان مورد تأکید ویژه ای قرار گرفته است.
در قسمت های مختلف کتاب درسی از دانش آموزان خواسته شده الگوی یک شکل را تشخیص دهند و آن را بر اساس آن الگو ادامه دهند. این فعالیت ها به دانش آموزان در کشف ارتباط دنباله های اعداد در آینده کمک به سزایی می کند.
الگویابی را به کمک ابزارها نیزی می توان انجام داد تا برای دانش آموزان (خصوصا دانش آموزان دست ورز) لذت بخش تر و جذاب تر باشد.
در این قسمت به صورت تصویری چند نمونه الگویابی به کمک ابزار نشان داده شده است.