دفترچه راهنمای بسته «ریاضی خوشمزه» شامل موارد زیر است:

  • مقدمه

  • فهرست اقلام موجود در بسته

  • معرقی ابزارهای کمک آموزشی

  • کاربرد ابزارها متناسب با کتاب درسی