نمایش ارزش مکانی اعداد از مفاهیم پایه و مهم ریاضی است. اگر دانش آموزان بتوانند این مفهوم را به شکل های مختلف ببینند به آنها در درک این موضوع کمک به سزایی می کند.
استفاده از ابزارهای مختلف نظیر چرتکه، کوئیزنر، اسکناس، کارت عدد و جدول ارزشمکانی برای این منظور است.