لازانیو

180,000 تومان

بازیکنان نقش جادوگرانی را ایفا می کنند که تکه های نقشه ای سحرآمیز را به حرکت در می آورندتا مشخص کننددشمنان از دریا حمله می کنند یا خشکی ، در انتها پس از کامل شدن نقشه با مقایسه بین بزرگترین دریا و بزرگترین خشکی ، نظر درست(برنده)مشخص می شود.

دسته: